Уведомление об изменении ГРНЗ

в связи с утерей, кражей или заменой номерного знака

Корреспондент

DD/MM/RRRR

К Извещению о смене госномерного знака необходимо приложить копию документа, подтверждающего смену госномерного знака в пределах одного ТС (например, копию большого технического удостоверения, в котором указаны исходный и новый госномер и VIN-код)

Настоящим заявляю, что ознакомлен с принципами защиты персональных данных и подтверждаю, что предоставленные персональные данные будут обрабатываться в соответствии с законодательством и правилами Европейского Союза, в частности GDPR (Общий регламент по защите данных). Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely spojené s plnohodnotným dokončením žádosti, kterou jsem podal/a. Tyto údaje mohou být zpracovávány nebo předávány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění mé žádosti. Beru na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat jejich vymazání, pokud již není nutné je uchovávat z právních důvodů. Souhlasím také s tím, že budu informován/a o jakémkoli porušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít vliv na moje práva a svobody. Tímto potvrzuji, že jsem poskytl/a všechny osobní údaje pravdivě a že jsem seznámen/a s tím, jak budou tyto údaje použity.