Zawiadomienie o zmianie numeru rejestracyjnego

z powodu utraty, kradzieży lub wymiany tablicy rejestracyjnej

Reporter

DD/MM/RRRR

Do zawiadomienia o zmianie tablicy rejestracyjnej należy dołączyć kopię dokumentu dokumentującego zmianę tablicy rejestracyjnej w ramach tego samego pojazdu (np. oryginalną i nową tablicę rejestracyjną oraz kod VIN)

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami ochrony danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem i regulacjami Unii Europejskiej, w szczególności RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z pełną realizacją złożonego przeze mnie wniosku. Dane te mogą być przetwarzane lub przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji mojego żądania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz żądania ich usunięcia, jeżeli ich przechowywanie nie jest już konieczne ze względów prawnych. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji o każdym naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, które mogłoby mieć wpływ na moje prawa i wolności. Niniejszym potwierdzam, że wszystkie dane osobowe zostały przeze mnie podane zgodnie z prawdą i wiem, w jaki sposób będą one wykorzystywane.