A vállalat feltételei CO2 offset s.r.o.

érvényes az elektronikus matricák online értékesítésére.

IČ: 17077630 DIČ: CZ17077630 

se sídlem: Jičínská 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

 zapsané u rejstříkového soudu C 365793/MSPH Městský soud v Praze, Czech republic.

-

1. Rozsah a platnost

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy
vznikající mezi společností CO2 offset s.r.o. (dále jen „Dodavatel“)
a třetími subjekty (dále jen „Objednatel“) při výkonu podnikatelské
činnosti Dodavatele, spočívající v registraci vozidla a úhradě
poplatku za elektronické dálniční známky (dále jen „e-známka“) platné pro území
České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska, popř. dalších zemí, a to na
základě příkazní smlouvy dle § 2430-2444 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen jako
„Smlouva“). Smlouvou se rozumí i závazná objednávka Objednatele potvrzená
Dodavatelem.

1.2.

Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro
sjednané obchodní případy mezi Dodavatelem a Objednatelem níže uvedené obchodní
podmínky. Odesláním internetové objednávky či úhradou faktury za objednané nebo
již dodané e-známky, resp. zasláním potvrzení objednávky ze strany Dodavatele,
Objednatel i Dodavatel považují tyto OP za nedílnou součást uzavřené příkazní
smlouvy a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1.

Předmětem plnění (dále jen jako „Dodávka“) jsou elektronické dálniční
známky; jejich druh a místo uplatnění jsou specifikovány ve Smlouvě uzavřené
mezi Dodavatelem a Objednatelem, příp. v objednávce Objednatele potvrzené
Dodavatelem.

2.2.

Dodavatel se zavazuje při Dodávce využívat všech dostupných znalostí k
tomu, aby Dodávka splnila sjednanou funkci v plném rozsahu.

2.3.

Dodavatel Objednávky může pověřit dodáním jinou osobu, jestliže ze Smlouvy
nevyplývá něco jiného.

2.4.

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku na své nebezpečí v době sjednané ve
Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze objednávky. Objednatel
se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, Dodávku v souladu se Smlouvou
převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

2.5.

Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z
jiných Objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádnou realizaci Dodávky
nezbytné.

2.6.

Je-li Dodávka připravována na základě listinných podkladů poskytnutých
Objednatelem, nenese Dodavatel odpovědnost za případnou odchylku Objednávky na
základě takto poskytnutých podkladů od skutečných potřeb Objednatele.

2.7.

Dodavatel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit
Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se předmětu Objednávky
poskytnuté Objednatelem, jestliže mohl Dodavatel tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy.

Na základě poskytnutých údajů v objednávce je Poskytovatel povinen ve prospěch Objednatele realizovat nákup elektronické dálniční známky. Práva, povinnosti a možnosti nákupu, jako cena dálniční známky a datum možné aktivace při nákupu elektronické dálniční známky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (SFDI), které jsou uveřejněny na https://edalnice.cz/wp-content/uploads/CZ_Podminky_uhrady.pdf a technickým možnostem jejich e-shopu.

3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena Dodávky vychází z platného ceníku Dodavatele na jeho webových
stránkách. Cena zahraniční e-známky je stanovena přepočtem do Kč v souladu s
platným interním devizovým kurzem odpovídající měny. Cena Dodávky zahrnuje
manipulační poplatek Dodavatele.

Cena známkyPoplatek za službuCelková cena
10denní známka310 Kč100 Kč410 Kč
30denní známka440 Kč100 Kč540 Kč
Roční známka1500 Kč150 Kč1650 Kč

3.2.

Dodavatel má právo při platbě převodem požadovat po Objednateli složení
zálohy proti vystavené zálohové faktuře, a to až do výše celkové hodnoty
objednávky.

3.3.

 Záloha je splatná v ústně nebo písemně dohodnutém termínu na účet
Dodavatele. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Dodavatel
vyhrazuje právo posunout sjednaný termín předání, případně nepředat Dodávku
nebo odebrat část Dodávky v rozsahu neuhrazené platby.

3.4.

Vystavení konečné faktury za realizovanou Dodávku je Dodavatel povinen
provést do 7 dnů od realizace Dodávky, nesjednají-li si strany jinak.

3.5.

Úhrady za provedené plnění včetně zálohových plateb provede objednatel
bezhotovostním převodem, platební kartou nebo vkladem hotovosti na účet
Dodavatele podle instrukcí Dodavatele. Úhrada ceny Dodávky je považována za
provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Dodavatele.

3.6.

V případě změny sazby DPH má Dodavatel právo změnit celkovou cenu v souladu
s provedenou úpravou.

4. Předání Dodávky

4.1.

Dodavatel je povinen předat Objednateli Dodávku v rozsahu a kvalitě
dohodnuté ve Smlouvě, a to v místě nebo způsobem dohodnutém Smlouvou, to však
pouze v případě, že Objednatel nemá vůči Dodavateli žádné neuhrazené závazky po
splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.2.

Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli řádné splnění závazku dle Smlouvy
převzetím Dodávky v elektronické formě.

4.3.

V případě objednávky elektronických dálničních známek se za předanou
Dodávku považuje odeslání potvrzení o registraci vozidla v systému
provozovatele elektronických dálničních známek Dodavatelem na e-mail
Objednatele zadaný v objednávce.

4.4.

Objednávku dániční známky vyřizujeme nejdéle do 24 hodin. Potvrzení o skutečnosti, že je dálniční známka aktivní, příjde v potvrzovacím emailu do 24 hodin.

4.5

V případě, kdy dodavatel informuje zákazníka o speciální situaci( známku je možné aktivovat pouze v určitý časový usek, nebo od určitého data než je uvedeno v objednávce) může dodavatel známku aktivovat v rámci možností, které technicky má a to v případě, že mu zákazník, na informující email neodpoví ve lhůtě uvedený v informujícím emailu.

5. Přechod nebezpečí škody na předmětu Dodávky a
vlastnického práva k věci

5.1.

Nebezpečí škody na Dodávce přechází na Objednatele v době, kdy převezme
Dodávku od Dodavatele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel
umožní s Dodávkou nakládat a Objednatel poruší smlouvu tím, že Dodávku
nepřevezme.

6. Reklamace, nároky z vad

6.1.

Není-li sjednáno jinak, musí být vady Dodávky reklamovány bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění a v případě úplného uhrazení Objednávky
Objednatelem. Reklamace se uplatňuje vždy písemně s doručením na emailovou adresu
[email protected]

6.2.

Reklamace nelze uplatnit na případy vzniklé zasláním chybných údajů
Objednatelem či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi
(vyšší mocí). Objednavatel může pouze poslat žádost na změnu spz v případě změny spz na konkrétním vozidle , která je zpoplatněná částkou 150 kč, změna spz musí být zapsaná ve velkém technickém průkazu, kterou zájemce o změnu musí zaslat dodavateli. Dále v případě, že má dodavatel možnost, je možné požádat o refundaci nákupu v případě: duplicitní objednávky(identická známka s krytím platností), špatně uvedené země registrace nebo neexistující spz, v těchto případech je změna zpoplatněná částkou 100 Kč.  Dodavatel může a nemusí takovéto změně vyhovět. 

6.Reklamace nelze uplatnit na
případy, kdy zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
(např. vyznačení začátku platnosti časového kuponu nebo vyplněná RZ vozidla).

7. Odmítnutí dodávky

7.1.

V případě, že Dodavatel nepředá Dodávku Objednateli ve smluveném termínu,
má Objednatel právo odmítnout Dodávku.

7.2.

V případě prodlení Objednatele s úhradou Dodavatelem vystavovaných faktur
je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1.

 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části v případě
podstatného porušení povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy. Za podstatné
porušení povinnosti Dodavatele se považuje zejména jeho prodlení s předáním
Dodávky o více než 1 pracovní den po připsání platby na účet Dodavatele, aniž
by tato skutečnost nastala v důsledku prodlení Objednatele či vyšší moci, a
Dodavatel nedodá Objednateli plnění ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté
Objednatelem.

8.2.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení
s úhradou svých závazků vůči Dodavateli.

8.3.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno vždy písemně s doručením na adresu
druhé smluvní strany. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele
nahradit Dodavateli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 7 OP.

8.4.

Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých
závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

8.5.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na případy dle Zákona č.89/2012 Sb.
(občanský zákoník), §1837 odst.d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle
přání spotřebitele či pro jeho osobu (např. vyznačení začátku platnosti
časového kuponu nebo vyplněná RZ vozidla).

9. Vyšší moc

9.1.

Je-li prodlení s plněním Dodavatele či Objednatele způsobeno vlivy
vylučujícími odpovědnost (např. dílčí nebo celkový kolaps elektronické
komunikační sítě, závady a poruchy znemožňující registraci do systému
provozovatele mýta, dále přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry,
zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka,
převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno
vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu
pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého
závazku.

9.2.

případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v
prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se o
existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni,
jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

9.3.

Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího
odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou
trval zásah Vyšší moci.

9.4.

Nepomine-li zásah Vyšší moci po dobu delší než 15 dnů, může kterákoli ze
stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

10. Ostatní ujednání

10.1.

V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení
Smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení
OP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

10.2.

Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě
nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3.
dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní
licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost
považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se
zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy
sdělené druhé smluvní straně.

10.3.

 Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory
vzniklé ze smluv, které se řídí těmito OP, či jsou v souvislosti s nimi budou
rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při HK ČR a AK ČR podle jejího Řádu a Pravidel rozhodcem Mgr. Milanem Polákem,
zapsaným v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Pokud stranami
dohodnutý rozhodce rozhodovat odmítne nebo nebude schopen rozhodovat, bude
rozhodovat jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK
ČR.

10.4. Mimosoudní řešení sporů K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.5.2021

11. Ochrana osobních údajů

11.1.

Podle §11 odst.1 zákona 101/2000 Sb. o „Ochraně osobních údajů“ nebude
Dodavatel dále zpracovávat osobní údaje poskytnuté Objednatelem vyplněním a
odesláním objednávky Dodavateli. Dodavatel se zavazuje takto poskytnuté osobní
údaje neposkytovat třetím stranám s výjimkou stran, které se podílejí na
splnění závazků Dodavatele vyplývající z této smlouvy (Česká pošta, zásilkové a
kurýrní společnosti, registrátoři e-známek atd.).

11.2.

Dodavatel může takto poskytnuté údaje kdykoli začít zpracovávat a využít
pro své potřeby, např. pro zasílání obchodních sdělení nebo nabízení obchodu a
služeb.

11.3.

V případě nesouhlasu s ukládáním, popř. zpracováním osobních údajů musí být
tento nesouhlas vysloven vždy písemně s doručením na adresu Dodavatele.