Cookie-k

Tájékoztatás az E-shop ügyfelei személyes adatainak kezeléséről

CO2 offset s.r.o. IČ: 17077630 , székhelye: Jičínská 226/17, Žižkov (Prága 3), 130 00 Prága, mint személyes adatok kezelője, ezúton tájékoztat a személyes adatok feldolgozásának módjáról és terjedelméről, beleértve az ügyfelek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogainak körét.

A személyes adatkezelő elérhetőségei:

Személyes adataival kapcsolatos bármilyen kérés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: [email protected]

A személyes adatok kezelése a következő célból történik:

• az e-shopon keresztül kötött szerződés teljesítése - célja az ügyfél és az ügyintéző közötti szerződéses megállapodás;

• a könyvelés és az adók szervezeten belüli feldolgozása - a cél az ügyintéző törvényi kötelezettsége;

• az ügyintéző jogainak védelme - az ügyintéző jogos érdeke az adatok megőrzése hatósági ellenőrzés vagy jogvita esetén.

Személyes adatok tárolási ideje:

Pro účely finančního účetnictví se uchovávají údaje dle právních předpisů 10 let od prvního zpracování. Pro účely ochrany práv správce bude správce uchovávat údaje 1 rok po skončení promlčecí lhůty nebo soudního sporu. Pro účel plnění smlouvy přes e-shop se zpracovávají údaje po dobu 2 let kvůli případné reklamaci, pokud nedojde k dalšímu prodeji.


Práva klientů e-shopu v oblasti zpracování jejich osobních údajů:

- Klient má právo znát konkrétní osobní údaje, které správce zpracovává, stejně tak z jakého zdroje správce osobní údaje získal. Veškeré další informace, na které má právo, jsou uvedeny v tomto dokumentu. Jedná se tak o účely zpracování, příjemce osobních údajů, plánovanou dobu uložení osobních údajů, viz výše.

- Klient má právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, za každou další je účtován administrativní poplatek.

- Klient může pro účely e-shopu uplatnit právo na přenositelnost údajů. V takovém případě obsluha e-shopu předá klientovi jeho údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně předá tyto údaje jinému správci, pokud tak bude subjekt požadovat.

- Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- Klient má právo na výmaz osobní údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Stejně tak se stejné právo uplatní, pokud by správce zpracovával údaje protiprávně. Pokud klient vznese námitku proti zpracování, kde se správce odvolává na své oprávněné zájmy a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, i v tomto případě má klient právo na výmaz. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování, viz níže.


Klient má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

- klient popírá přesnost osobních údajů;
- zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- klient vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta (viz níže).

Klient má právo vznést námitku proti zpracování za účelem ochrany práv správce.
Klient má právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů.

Poznámka: Během zpracování nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük azokat?

Ha megjegyzést fűz hozzá oldalunkhoz, engedélyezheti nevek, e-mail címek és webhelyek cookie-kban való tárolását. Ezzel igyekszünk növelni az Ön kényelmét, amikor új megjegyzést ír, nem kell újra kitöltenie ezeket az információkat. Ezeknek a sütiknek az élettartama egy év.

Ha rendelkezik fiókkal, és bejelentkezik erre a webhelyre, ideiglenes cookie-t állítunk be annak ellenőrzésére, hogy böngészője elfogadja-e a cookie-kat. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, és a böngésző bezárásakor törlődik.

A bejelentkezéskor több cookie-t is beállítunk a bejelentkezési adatok tárolására és a képernyő megjelenítésének beállítására. A bejelentkezési cookie-k élettartama két nap, a megjelenítési beállítások cookie-k élettartama pedig egy év. Ha megerősíti az „Emlékezz rám” opciót, a bejelentkezés két hetet vesz igénybe. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési cookie-k törlődnek.

Ha szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, egy másik cookie kerül tárolásra a böngészőjében. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az éppen szerkesztett bejegyzés azonosítóját jelzi. 1 nap múlva lejár.

Az ezen az oldalon található bejegyzések beágyazott tartalmat (például videókat, képeket, cikkeket stb.) tartalmazhatnak. A más webhelyekről származó beágyazott tartalom ugyanúgy viselkedik, mintha egy látogató egy másik webhelyet látogatna meg.

Ez a webhely adatokat gyűjthet Önről, cookie-kat használhat, további nyomon követést ágyazhat be harmadik felektől, és nyomon követheti az Ön interakcióját ezzel a beágyazott tartalommal, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését, ha rendelkezik fiókkal, és be van jelentkezve az adott webhelyre.

Ha megjegyzést ad hozzá, a megjegyzést és metaadatait a rendszer korlátlan ideig megőrzi. Az adatok tárolása az összes későbbi megjegyzés automatikus felismerése és jóváhagyása céljából történik, ahelyett, hogy a moderációs sorban tartanák őket.

Az ezen az oldalon regisztráló felhasználók számára (ha van ilyen lehetőségük) a felhasználói profiljukban megadott személyes adatokat is tároljuk. Minden felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, hogy felhasználónevét nem módosíthatja). A webmesterek is megtekinthetik és szerkeszthetik ezeket az információkat.

Ha rendelkezik fiókkal ezen az oldalon, vagy megjegyzéseket fűzött ide, kérhet exportfájlt az Önről tárolt személyes adatokról, beleértve az Ön által nekünk megadott információkat is. Kérheti továbbá az Önről általunk tárolt személyes adatok eltávolítását. Ez a lehetőség nem tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági okokból meg kell őriznünk.