Soubory Cookies

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty E-shopu

Společnost CO2 offset s.r.o. IČ: 17077630 , se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv, které klienti v souvislosti se zpracováním osobních údajů mají.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

V případě jakékoliv žádosti týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem: [email protected]

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účel:

• plnění smlouvy uzavřené přes e-shop – účel je smluvním ujednáním mezi klientem a správcem;

• zpracování účetnictví a daní v rámci organizace – účel je právní povinností správce ze zákona;

• ochrany práv správce – oprávněným zájmem správce je uchovat data pro případ kontroly ze strany veřejných orgánů nebo pro případ soudních sporů.

Doba uložení osobních údajů:

Pro účely finančního účetnictví se uchovávají údaje dle právních předpisů 10 let od prvního zpracování. Pro účely ochrany práv správce bude správce uchovávat údaje 1 rok po skončení promlčecí lhůty nebo soudního sporu. Pro účel plnění smlouvy přes e-shop se zpracovávají údaje po dobu 2 let kvůli případné reklamaci, pokud nedojde k dalšímu prodeji.


Práva klientů e-shopu v oblasti zpracování jejich osobních údajů:

- Klient má právo znát konkrétní osobní údaje, které správce zpracovává, stejně tak z jakého zdroje správce osobní údaje získal. Veškeré další informace, na které má právo, jsou uvedeny v tomto dokumentu. Jedná se tak o účely zpracování, příjemce osobních údajů, plánovanou dobu uložení osobních údajů, viz výše.

- Klient má právo získat kopii svých zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, za každou další je účtován administrativní poplatek.

- Klient může pro účely e-shopu uplatnit právo na přenositelnost údajů. V takovém případě obsluha e-shopu předá klientovi jeho údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně předá tyto údaje jinému správci, pokud tak bude subjekt požadovat.

- Klient má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- Klient má právo na výmaz osobní údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Stejně tak se stejné právo uplatní, pokud by správce zpracovával údaje protiprávně. Pokud klient vznese námitku proti zpracování, kde se správce odvolává na své oprávněné zájmy a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, i v tomto případě má klient právo na výmaz. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování, viz níže.


Klient má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

- klient popírá přesnost osobních údajů;
- zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- klient vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta (viz níže).

Klient má právo vznést námitku proti zpracování za účelem ochrany práv správce.
Klient má právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů.

Poznámka: Během zpracování nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.